میخوام بمونم

روی خاک ایستاده ام, با تنم که مثل ساقه گیاه/ باد و آفتاب و آب را,میمکد که زندگی کند

آبان 97
1 پست
بهمن 91
1 پست